Informació complementaria sobre Protecció de Dades CLÍNICA (2ª Capa)

Introducció 

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals i la lliure circulació d’aquests, i la Llei 41/2002, de 14 de novembre, Bàsica Reguladora de l’Autonomia del Pacient i de Drets i Obligacions en Matèria d’Informació i Documentació Clínica, l’Adreça d’aquest Centre informa als pacients, usuaris i públic en general, dels següents aspectes:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

CENTRE MÈDIC LES MORERES, SL, d’ara endavant RESPONSABLE, és el Responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari i li informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament:

Quines dades personals tractem i d’on procedeixen?

En ocasió de la seva relació amb nosaltres es poden tractar les següents categories de dades personals:

 • Dades identificatives, de contacte de pacients o representants del mateix (inclosa signatura, imatge, targeta sanitària, nombre de la seguretat social o mutualitat);

 • Dades relatives a la salut integrats en la Història Clínica del pacient;

 • Característiques personals, circumstàncies socials;

 • Dades transaccionals (pagaments, ingressos, transferències, deutes)

Les dades poden provenir del propi interessat (pacient) o si escau, del seu representant legal o voluntari i/o de personal sanitari.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

 1. Les dades personals poden ser tractats pels responsables del tractament amb les següents finalitats:

 • Prestació d’assistència sanitària: les seves dades personals són tractats amb l’objecte de prestar-li l’assistència sanitària que precisi, així com per gestionar adequadament els serveis sanitaris i d’administració del centre mèdic necessaris per a la mateixa, per exemple:

 • Recordar-li les seves cites i revisions.

 • Emetre justificants de la seva assistència al centre sanitari a favor de familiars o persones vinculades a vostè que ho sol·licitin, dins del marc permès per la normativa.

 • Atendre qualsevol comunicació amb el centre sanitari reportada pel pacient.

 • Gestionar qualsevol incidència o reclamació interposada per l’usuari i/o pacient.

 • Realitzar enquestes amb l’objectiu de conèixer la seva opinió sobre l’atenció rebuda i que seran utilitzades únicament per millorar i desenvolupar els nostres serveis assistencials i de gestió.

 1. Recerca científica: les seves dades poden ser tractats amb finalitats científiques, complint amb la normativa específica sobre aquest tema.

 2. Atenció de sol·licituds d’informació, queixa, suggeriment, reclamació, exercici de drets de protecció de dades, etc.: en aquests casos es tractaran les seves dades amb la finalitat de gestionar i tramitar la sol·licitud, per qualsevol mitjà, incloses les comunicacions telefòniques i/o electròniques.

 3. Compliment d’obligacions legals: pot resultar necessari tractar les dades personals amb la finalitat de complir amb els requeriments legals que corresponguin. En concret, per complir amb la legislació en matèria de protecció de dades, tributària, sanitària, etc.

 4. Formalització i execució del contracte: les dades personals del pacient són tractats amb la finalitat de gestionar la relació contractual amb el pacient.

 5. Videovigilancia: determinats centres sanitaris compten amb un sistema de videovigilancia a través del com es recapten imatges a temps real dels usuaris del centre. El tractament d’aquestes dades es dóna amb una finalitat exclusivament de seguretat i control d’accés a les instal·lacions.

 6. Enviament de comunicacions comercials: si consent explícitament, les seves dades podran ser utilitzats per a l’enviament, per mitjans electrònics, dels butlletins als quals s’hagi subscrit.

Les dades recollides seran tractats per a les finalitats especificades i en cap cas de manera incompatible amb aquestes finalitats. Li recordem que el tractament amb finalitats de recerca científica o estadístics no es consideren incompatibles amb la fi inicial.
En tot cas, tractem les seves dades per atendre-li sempre amb el mateix nivell de qualitat assistencial, amb independència del canal que utilitzi per comunicar-se amb nosaltres (centre sanitari, pàgina web del centre, aplicacions mòbils ja sigui de forma presencial, telefònica o telemàtica).

Quin és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Finalitat Base del tractament
Prestació d’assistència sanitària Tractament necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part; tractament basat en el consentiment de l’interessat, per protegir interessos vitals del mateix i/o interessos legítims del responsable del tractament
Recerca científica Tractament necessari per a recerca científica
Atenció de sol·licituds Tractament basat en el consentiment de l’interessat i/o interès legítim del responsable del tractament
Cumplimient d’obligacions legals Tractament necesari per al cumpliment d’una obligació legal necesaria per el cumplimient d’una obligación legal aplicable al responsable del tractament.
Formalització i execució del contracto ractament necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part
Videovigilancia Tractament basat en l’interès legítim del responsable del tractament
Enviament de comunicacions comercials Tractament basat en el consentiment de l’interessat

Per quant temps conservarem les seves dades?

Amb caràcter general només es conservaran les seves dades durant el temps estrictament necessari per a la finalitat per la qual van ser recaptats.

Les dades personals proporcionades, així com aquells derivats de l’assistència sanitària prestada es conservaran durant el temps adequat a cada cas (atenent a criteris mèdics i legals), i com a mínim, deu anys explicats des de la data d’alta de cada procés assistencial, tret que la normativa autonòmica i/o especifica estableixi un termini mínim de conservació superior a l’indicat, en aquest cas s’atendrà al que es disposa per la normativa aplicable.

Superat l’esmentat període mínim, i havent finalitzat la relació assistencial i contractual, el responsable mantindrà les seves dades degudament bloquejades i pseudoanonimizados, durant el terme dels terminis corresponents a la prescripció legal.

Les dades personals tractats amb la finalitat de recerca científica es conservaran sota un criteri de conservació per un període màxim de cinc anys des de la finalització de la recerca. Quant a les dades tractades amb finalitats de recerca científica les Autoritats de Control de les Comunitats Autònomes, podran, prèvia sol·licitud del responsable del tractament i conforme al procediment reglamentàriament restablit, acordar el manteniment íntegre de determinats dades, atesos els valors històrics, estadístics o científics d’acord amb la legislació que resulti aplicable a cada cas.

Les dades personals proporcionades amb la finalitat de gestionar qualsevol sol·licitud d’informació, queixa, suggeriment, reclamació, exercici de drets de protecció de dades, etc., es conservaran durant el temps necessari per tramitar la sol·licitud, i en tot cas durant el temps establert legalment, així com durant el període necessari per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

Les dades tractades per al compliment d’obligacions legals es conservaran durant el temps establert en la legislació aplicable.

Les dades recaptades per a la formalització i execució del contracte seran conservats durant el termini en el qual duri la relació contractual, així com durant el període necessari per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions, com a mínim cinc anys.

Les imatges captades a través dels sistemes de videovigilancia es conservaran durant un termini màxim de 30 dies, tret que el responsable del tractament tingués coneixement d’algun fet que pogués ser rellevant per a una actuació judicial posterior.

Les dades tractades per a l’enviament de newsletters a les quals s’hagi subscrit, seran conservats fins que l’usuari no revoqui el seu consentiment, es doni de baixa del butlletí i/o exerciti els seus drets d’oposició i/o supressió.

Les dades tractades per a l’enviament de comunicacions comercials seran conservats fins que l’interessat no revoqui el consentiment i/o exerciti els seus drets d’oposició i/o supressió.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Per garantir una adequada prestació del servei, resulta necessari que determinats proveïdors de serveis i/o entitats del grup que tractin dades per compte del responsable i com a encarregats del tractament les seves dades personals. Aquestes entitats poden ser, per exemple, prestadors de serveis mèdics, de diagnòstic, anàlisis clíniques, d’auditoria, de seguretat física, d’arxiu, emmagatzematge o digitalització d’informació, de destrucció de documentació, serveis d’assessoria jurídica, serveis informàtics, etc.

Les seves dades personals no seran comunicats a tercers excepte obligació legal, interès vital o previ consentiment de l’interessat, únicament en els supòsits i als destinataris que a continuació es detallen:

Atès que el pacient pot disposar d’un contracte de segur en virtut del com sigui un tercer (per exemple, entitats asseguradores, mútues, administracions públiques, fins i tot les d’un tercer en el cas d’assegurances de responsabilitat civil) l’obligat al pagament dels serveis sanitaris procurats pel centre sanitari, sempre que així ho faci saber el pacient, podrem comunicar les seves dades a aquestes entitats, amb l’objecte de gestionar, validar, verificar i controlar el pagament dels serveis assistencials prestats.

En el cas que el pacient tingui concertat un segur amb una entitat situada fora de l’Espai Econòmic Europeu, (d’ara endavant I.I.I.) la legislació del qual no ofereixi un nivell de protecció de dades equivalent al de la Unió Europea, podria resultar necessari realitzar una transferència internacional de dades, previ consentiment explícit del pacient després d’haver estat informat dels possibles riscos. Li informem que aquestes transferències, només es produeixen amb l’objecte de col·laborar amb el pacient i facilitar el pagament dels serveis assistencials prestats; en definitiva, només tenen lloc aquestes transferències, per a la gestió i verificació el més àgil possible amb l’asseguradora, del pagament dels serveis en els casos en els quals el pacient tingui contractada una pòlissa d’assegurança amb una entitat situada fora de l’I.I.I.

Si s’oposa a la comunicació de les seves dades, aquestes entitats podran refusar el pagament dels serveis assistencials rebuts, corresponent-li a vostè l’abonament dels mateixos, al no tenir aquestes entitats la possibilitat de verificar, comprovar, validar o controlar la correcta facturació per part del centre sanitari de cadascun dels seus processos assistencials.

Igualment li informem que les seves dades personals poden ser comunicats a proveïdors de material sanitari, pròtesi i implants per obligació legal, a ambulàncies sobre la base d’un interès vital del propi pacient.

Tota la informació que ens sigui facilitada serà tractada de forma confidencial i donant estricte compliment a les obligacions de seguretat necessàries per impedir l’accés per tercers no autoritzats.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Podrà exercitar els seus drets d’accés; rectificació de les dades inexactes; sol·licitar la supressió, quan, entre altres motius les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits; en determinades circumstàncies també podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions; finalment, i per motius relacionats amb la seva situació particular, també podrà exercitar el dret d’oposició i la portabilitat. Així mateix, podrà revocar, a qualsevol moment, el consentiment prestat per al tractament de les seves dades.

L’exercici dels drets així com la revocació del consentiment per al tractament de les seves dades són gratuïts, excepte en els supòsits de l’art. 12.5 del Reglament (UE) 679/2016. Pot exercitar els seus drets de forma presencial davant el servei d’atenció al pacient del centre sanitari que li presta assistència, mitjançant correu postal dirigit a “Servei d’Atenció al Pacient” C/ Dels Afores, 49-51 – 08291 Ripollet (BARCELONA). Email: jmlopez@cmmoreres.com amb la referència “drets de protecció de dades”, aportant fotocòpia del seu DNI o document equivalent i indicant el dret que desitja exercitar.

Li informem de la possibilitat de presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent, d’acord amb el procediment que correspongui segons el cas concret. (agpd.es)